Prijmime najväčší Dar

Už o týždeň budú Sviatky. Sviatky Narodenia nášho Spasiteľa, Ježiša Krista. Zamyslime sa v krátkosti nad podstatou Vianoc, aby sa Sviatky nestali bezduchým odpočinkom. Ako dobre vieme, podstatu Vianoc tvorí Kristovo narodenie. Pripomenieme si teda, kto je Kristus. Dnes totiž postoje voči Kristovi, koniec koncov ako aj v minulosti, sú rôzne. Niekto ho považuje trebárs za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov (porov. Mk 16,14). Niektorí ho považujú za pozoruhodného, možno aj dokonalého človeka. Niektorí ho považujú za Boha, ale za takého, ktorý je nemý, hluchý a žiadnym spôsobom sa nedotýka človeka, resp. takto si Boha vymodelovali mnohí, aby nemohol vstúpiť do života človeka. Všetky tieto postoje sa v čomsi podstatnom mýlia a sú ochudobňujúce.

Pozrime sa na úvod Jánovho evanjelia, ako hovorí o Kristovi:  Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť“ (Jn 1,18). „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy“ (Jn 1,14).

„Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet“ (Jn 1,9), „V ňom bol život a život bol svetlom ľudí“ (Jn 1,4). „Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou“ (Jn 1,16). Tieto slová Svätého Písma sú také jasné a jednoznačné, že postoj z našej strany by mal byť jednoznačný. Ak chcem žiť, ak chceme mať život v pravom slova zmysle, bez Krista to nepôjde. Ak chcem, aby v našich rodinách pulzoval život a prekvitali láska, pokoj a pravda, bez Krista to nepôjde. Ak chceme mať skúsenosť s Kristom ako sv. apoštoli a nespočetný zástup svätých, bez Krista to nepôjde. Ak chceme svetlo do našich rodín, ktoré osvecuje každého člena našej rodiny, bez Krista to nepôjde. Boh Otec sa nám vo svojom Synovi a dare Svätého Ducha úplne priblížil a to je slabé slovo. Emeritný pápež Benedikt XVI. hovorí tieto výstižné slová: „Boh je taký veľký, že sa dokáže stať malým. Boh je taký mocný, že sa dokáže stať bezbranným a prichádza k nám ako bezmocné dieťa, aby sme ho mohli milovať.

Prejavme mu svoju lásku životom uprostred Cirkvi a budeme mať skúsenosť s milosťami, ktoré nás budú vytrhávať z temnôt nášho života, ktoré prišli ako následok hriechu. Kristus sa rodí „raždajetsja“, nech sa narodí aj v našom srdci.

Želám Vám pokojné a milostivé sviatky Narodenia nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

Zdieľaj: