Vytrvajme v pôstnom úsilí

Sme na konci druhého pôstneho týţdňa. Azda na sebe vidíme uţ nejakú zmenu. S pôstom prichádza ruka v ruke aj pokušenie nepostiť sa. Vzdať sa v duchovnom snaţení. Zjednodušene by sme mohli povedať, ţe toto pokušenie spočíva v myšlienke začať neobmedzene jesť a poľaviť v modlitbe. Nech nás k vytrvalosti privedú aj slová sv. Bazila Veľkého, ktorý hovorí o pôste takto: „Pôst posilňuje modlitbu. Stáva sa krídlom na ceste k nebesám. Je matkou zdravia, vychovávateľom synovstva, ozdobou staroby. Je spolucestovateľom cestujúcich a bezpečnosťou spolubývajúcich. Muž vôbec nepochybuje o manželskej vernosti svojej manželky, keď ju vidí postiť sa. Žena nehynie žiarlivosťou, keď vidí svojho muža postiť sa. Komu kedy pôst uškodil? Prepočítaj si ekonomickú situáciu svojho domu v jeden deň pôstu. Prepočítaj si ju aj v obyčajný deň.
Ľahko zistíš, aký zisk ti prináša pôst.“ A ďalej: „Pôst však neobmedzuj len na diétu. Ozajstný pôst nie je len zdržiavanie sa rôznych jedál, ale odcudzenie sa vášňam a hriechom, aby si nikomu nekrivdil, aby si odpustil svojmu blížnemu, ak ti spôsobil zármutok, ak ti vykonal zlo, ak ti je dlžný. V opačnom prípade neješ mäso, ale samotného brata. Nepiješ, ale zosmiešňuješ svojho blížneho.“
Správny model či formu pôstu nachádzame uprostred Cirkvi. Tu nachádzame v textoch modlitby, ktoré nám jasne hovoria o jadre nášho šťastia či nešťastia. V Cirkvi počujeme, čo je jadrom nášho problému, ale aj o riešení. V Cirkvi je ţivot, pretoţe je Nevestou Kristovou a Kristus je Ţivot. Vstúpme do pulzujúcej duchovnej atmosféry Veľkého pôstu uprostred Cirkvi. Nechajme sa vtiahnuť cez pôstne bohosluţby do duchovnej atmosféry pôstu, aby sme pocítili na konci premenu k ţivotu, ktorá je prirodzeným dôsledkom pôstu uprostred Cirkvi, pretoţe je to cesta k Pasche.
Pozývame vás najmä na sv. liturgie vopred posvätených darov, ktoré sú vţdy v stredu a piatok o 17,00 hod. Vybrať si môţete aj z iných modlitieb, ktorých prehľad prinášame v nasledujúcich riadkoch dvojtýţdenníka. Poţehnaný čas Veľkého pôstu.

Zdieľaj: