Pripravme svoje srdcia

Odovzdali sme sviatok Paschy. Ale Kvetná trióda sa završuje o nič menej veľkým a svetlým sviatkom Svätej Päťdesiatnice.

Apoštoli a prví kresťania prevzali sviatok Päťdesiatnice zo Starého zákona a ponechali jeho názov – lebo aj pre nich to bol 50. deň po starozákonnej Pasche, ale dali mu neporovnateľne nový obsah a zmysel. Hlavnou témou sviatku Päťdesiatnice pre Cirkev je udalosť príchodu Svätého Ducha na apoštolov. Preto má tento sviatok aj pomenovanie Deň Zostúpenia Svätého Ducha alebo Deň Svätej Trojice. Po sviatku Narodenia, Bohozjavenia a Vzkriesenia patrí tento sviatok k najväčším sviatkom nášho cirkevného roka.

Zostúpenie Svätého Ducha je vrcholom a spečatením celého diela spásy ľudského rodu, ktoré uskutočnil Boží Syn. Na deň Svätej Päťdesiatnice sám Svätý Duch pomazal apoštolov a urobil z nich ohlasovateľov Kristovho Evanjelia. V deň Zoslania Svätého Ducha sa rodí a začína pôsobiť Kristova Cirkev. Svätý Duch ju vedie, posväcuje, osvecuje a udržuje na ceste pravdy.

Pri budovaní babylonskej veže Boh potrestal pýchu staviteľov tým, že pomiešal ich jazyky, pretože to vlastne bola vzbura proti Bohu. Teraz Svätý Duch dáva Cirkvi nový dar jazykov, aby všetkých zjednotil. Sv. Ján Krstiteľ prorokoval, že Kristus bude krstiť Duchom Svätým a ohňom (porov. Mt 3, 11). To sa vyplnilo pri Kristovom krste a pri Zostúpení Svätého Ducha.

Zaujímavé je ikonografické znázornenie sviatku. Sv. Pavol, ktorý historicky nebol prítomný pri tejto udalosti, ako ani pri Nanebovstúpení, na ikone zobrazený je. Symbolizuje všetkých neprítomných, teda aj nás, ktorých v Kristovej Cirkvi napĺňa a poučuje Svätý Duch.

Volajme z celého srdca: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás. Očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.“

Zdieľaj: