Pýcha je veľmi škodlivá

Dnešná nedeľa je prvá nedeľa Pôstnej triódy a začína ňou predpôstne obdobie. Predpôstne obdobie nás má správne pripraviť na pôstne obdobie, na čas Veľkého pôstu. Má to svoj veľký význam, pretože je potrebné pripraviť svoje srdce, možno tiež povedať aj myseľ, aby sme videli dôvody pre pôst. Pre pôst, ako ho vidí Cirkev, ktorá ako starostlivá matka vie, čo je pre jej deti najlepšie. Hojne nám v tom pomáhajú časti zo Sv. písma, ktoré nám cirkev po tieto dni predkladá. Majú nás povzbudiť k pravej modlitbe, kajúcnosti a hlbokej ľútosti nad hriechmi.

Dnešné podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi nám hovorí o pýche a pokore. Ježiš Kristus vo svojom učení často používal podobenstvá, teda rozprávania, ktoré jasným a zrozumiteľným spôsobom vysvetľovali pravdy viery a pravdy o človeku. Podobenstvo sa ľahko počúva a ľahko si zapamätáme jeho obsah. V prípade tohto podobenstva nám Ježiš predkladá pred zrak dva kontrasty: pyšného farizeja a pokorného mýtnika. A na týchto dvoch typoch ľudí nám ukazuje zlo pýchy a význam pokory.

Farizeji za čias Ježiša Krista boli náboženskou skupinou, ktorá kládla dôraz na prísne a legalistické dodržiavanie Mojžišovho zákona a tradícií. Pre farizejov mala väčší význam litera Zákona, než samotný duch Zákona. Ich spravodlivosť spočívala skôr vo vonkajšom zachovávaní Zákona a rôznych predpisov, než na praktizovaní cností, ktoré predpisoval Zákon. Farizeji sa považovali za tých, ktorí dodržujú Zákon, pýšili sa svojou nábožnosťou a povýšenecky sa pozerali na tých, ktorí to nerobili.

Podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi nám jasne ukazuje, že Boh sa nepozerá na spoločenské postavenie človeka, ale hľadí do srdca a do duše. Tu chápeme pravdivosť slov Svätého písma, ktoré hovorí: „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť“ (1 Pt 5, 5). Je jasné, že Boh neprijal modlitbu vystatovačného a pyšného farizeja, namiesto toho však vypočul modlitbu pokorného mýtnika. Pýcha patrí k hlavným hriechom a je najväčšou prekážkou pre obrátenie a pokánie, zatiaľ čo pokora je počiatkom opravdivého obrátenia a základom pravdivého pokánia a pôstu.

Zdieľaj: