Milostivý čas Veľkého pôstu

Dnes večer vstúpime Veľkopôstnou večierňou
do obdobia Veľkého pôstu. Toto obdobie je milostivým časom pre človeka, kedy môže byť uzdravené to, čo je choré, samozrejme, hlavne na duchovnom poli nášho života. Môže byť oživené, čo už odumrelo kvôli hriechu a odlúčenia sa od Boha. Je však veľmi potrebné pripomenúť si správnu náplň alebo zmysel pôstu. Veľmi výstižne nám o tom hovorí tropár tretieho predpôstneho týždňa, v ktorom spievame:

„Keď sa postíš od jedál, duša moja, bez toho, aby si sa očisťovala od vášní, nadarmo sa raduješ zo zdržanlivosti, pretože ak sa tá nestane pre teba príležitosťou k polepšeniu, si v nenávisti u Boha ako klamárka a stávaš sa podobnou vierolomným démonom, ktorí nikdy nejedia. Nerob zbytočným pôst tým, že hrešíš, ale zostaň neústupná voči nezriadeným hnutiam, uvedomujúc si, že stojíš pri ukrižovanom Spasiteľovi, alebo presnejšie, že si ukrižovaná spolu s Tým, ktorý bol za teba ukrižovaný, volajúc k nemu: spomeň si na mňa, Pane, keď prídeš do svojho kráľovstva.“

Tieto slová výstižným spôsobom zhrňujú to, čím je pôstne obdobie v ktorejkoľvek kresťanskej tradícii: pôst a zdržanlivosť sú daromné, ak nekorešpondujú so skutočným obrátením srdca. V byzantskej tradícii obdobie desiatich týždňov, ktoré predchádzajú Paschu, nazývame Triodion – názov označuje tri biblické ódy, ktoré sa spievajú na utierni – a obsahuje predpôstne a pôstne obdobie.

Záleží však aj na nás. Dajme si tie správne predsavzatia do obdobia Veľkého pôstu. Pozývame vás najmä na sv. liturgie vopred posvätených darov vždy v stredu a piatok
o 17,00 hod., či veľkopôstne večierne s pôstnymi kázňami v nedeľu večer o 17,00 hod. Ďalej sú výnimočné veľkopôstne utierne v stredu a piatok o 7,30 hod.. Okrem toho vám ponúkame aj iné veľkopôstne pobožnosti, ktorých poriadok nájdete v nasledujúcich riadkoch.

Prajeme vám požehnaný čas Veľkého pôstu.

Zdieľaj: