Božia láska je pre nás prameňom

Na budúci piatok slávime sviatok Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí. Tento sviatok sa potom celoročne pripomína pri slávení prvých piatkov v mesiaci, čo je veľmi osožná duchovná prax.
Svet, v ktorom žijeme, hovorí veľa o láske. Po láske túži človek najviac, hoci si to niekedy ani neuvedomuje. Pravdou však je, že na tomto poli, poli lásky, jestvujú veľké sklamania a rany. „Projekty“ ľudskej lásky sa v mnohých prípadoch rúcajú. Aká je však tá Božia láska?
Prvým znakom Božej lásky je to, že je neodvolateľná, je „večná“. Čítame o tom už v Starom zákone: „Večným zmilovaním som sa nad tebou zľutoval, hovorí tvoj vykupiteľ, Pán“ (Iz 54,8). A ďalej: „Nech i vrchy odstúpia a kopce nech sa otrasú: moja milosť neodstúpi od teba“ (Iz 54,10). „Láskou odvekou som ťa miloval,
preto som si ťa milosrdne pritiahol“ (Jer 31,3). Toto Božie slovo je presvedčivé a jednoznačné. Táto skutočnosť nám dáva odvahu najmä vtedy, keď urobíme niečo, čo nemáme, keď urobíme hriech a máme strach z odmietnutia. Boh nás kvôli Jeho láske nikdy neodmietne. Otázka, ktorá sa nám v súvislosti s tým vynára, je tá, k čomu nás to privádza. Prijať a byť vďačný je začiatkom blaženej večnosti. Odmietnutie a nevďačnosť je začiatkom nášho skutočného problému.
Druhým znakom Božej lásky je jej konkrétnosť. Z Písma je zrejmé, že Boh neostáva iba pri slovách. Je jasné, že Boh sa nestráca v neosobnom prežívaní lásky. Jeho kroky lásky sú konkrétne, vždy vychádzajúce v ústrety človeku, ktorý sa od Neho vzdialil. Najväčší prejav lásky Boha Otca bolo samozrejme to, že poslal svojho Jednorodeného Syna, aby nás spasil.
Ďalším znakom Božej lásky je to, že pohýna k láske. Ten kto sa našiel v Božej láske nevie byť iba konzumentom tejto lásky. Prijíma, aby premenený touto láskou dával ďalej. V tom spočíva pravá premena sveta a spoločnosti, v ktorej žijeme k lepšiemu. Prijímanie lásky od Boha je pre človeka istotou a nevyčerpateľným prameňom života. Boh je láska a my v ňom žijeme, od prijatia iniciačných sviatosti uprostred Cirkvi. Odovzdávanie lásky v rozmere obety ďalej je istotou pre tento svet. Ďakujme, že sme milovaní, a odovzdávajme lásku ďalej.

Zdieľaj: