Posväcovať sa v Kristovi

V pondelok 30. januára oslávime sviatok Troch svätiteľov. Patria medzi nich svätí Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy.

Sviatok Troch svätiteľov patrí medzi najnovšie sviatky východnej Cirkvi v našom obrade. Podnetom pre jeho slávenie bol neutíchajúci spor v druhej polovici 11. stor. o tom, ktorý z troch svätých hierarchov je pre Cirkev významnejší a pred Bohom najväčší. Jedni vyzdvihovali svätého Bazila Veľkého, druhí svätého Gregora Bohoslova, a iní zasa svätého Jána Zlatoústeho.

Spor sa vyriešil cez zjavenie cnostnému a múdremu biskupovi Jánovi z mesta Euchaiti, v ktorom mu Traja svätitelia povedali: „Ako vidíš, pred Bohom sme si rovní a nie je medzi nami nič protirečiace, či sporné, a každý z nás v svojej dobe – osobitne inšpirovaný Božím Duchom – učil, čo je potrebné pre spásu ľudí. Preto medzi nami nik nie je prvý, či druhý, ale keď spomenieš jedného, pripájajú sa k nemu ďalší dvaja. Vstaň, teda, a povedz tým, ktorí sa pre nás hádajú, aby sa nerozdeľovali medzi sebou, lebo ako za života, tak aj po smrti sa usilujeme viesť všetky končiny sveta k pokoju a jednote. Na dôkaz našej rovnosti pred Bohom nám ustanovíš v jeden deň spoločný sviatok. My na svojich ctiteľov budeme pamätať v príhovore pri Božom tróne!“

Biskup Ján urobil, ako mu svätitelia prikázali. A keďže Cirkev už slávila v januári pamiatku každého z nich zvlášť, určil v r. 1076 ich spoločný sviatok na 30. januára.

Bohoslužobné texty sviatku ospevujú a oslavujú troch svätiteľov za ich horúcu lásku k Bohu a k blížnemu, pevnú vieru, význam pre Cirkev, veľké cnosti, Božiu múdrosť a príhovor. V tento deň sa v našej Košickej eparchii venuje tiež zvláštna pozornosť učiteľom, pedagógom a pracovníkom cirkevných škôl. Naši pedagógovia sa stretnú s vladykom Milanom vo sviatok 30. januára 2017 na archijerejskej sv. liturgii o 9,00 hod.

Zdieľaj: