Tak potrebný Svätý Duch

Slávime sviatok Zostúpenie Svätého Ducha alebo Svätú Päťdesiatnicu. Pripomeňme si podstatu tohto Sviatku.

Päťdesiat dní po svojom zmŕtvychvstaní zoslal Pán z neba na svojich učeníkov Ducha Svätého. Tým sa začalo obdobie Cirkvi [ porov. KKC 731 – 733 ].

Päťdesiatnica nie je odlúčená od sviatku PaschyNanebovstúpenia. Všetky tieto spásne udalosti, pri ktorých sa zrodila Cirkev, spolu súvisia a Cirkev je aj dnes tou istou ako na počiatku, hoci ju Duch neustále pretvára. Dá sa teda povedať, že Svätá Päťdesiatnica je završením paschálneho tajomstva. Zostúpenie Svätého Ducha je teda vrcholom a spečatením celého diela spásy ľudského rodu, ktoré uskutočnil Boží Syn. Na päťdesiaty deň od Vzkriesenia Svätý Duch pomazal apoštolov a urobil z nich ohlasovateľov Kristovho Evanjelia. V deň Zostúpenia Svätého Ducha sa rodí a začína pôsobiť Kristova Cirkev. Svätý Duch ju vedie, posväcuje, osvecuje a udržiava na ceste pravdy.

Svätý Duch neprišiel svojím zostúpením učiniť nejakého individuálneho superčloveka. Jeho pôsobenie bolo stále vnímané v prvom rade v súvislosti so spoločenstvom Cirkvi než s indivíduom. Jeho pôsobenie je pri zrode Cirkvi, v ktorej neustále vanie. Svätý Duch teda buduje a vedie Cirkev. Pripomína jej, aké má poslanie. Povoláva ľudí do služby Cirkvi a obdarováva ich potrebnými darmi. Uvádza nás stále hlbšie do spoločenstva s trojjediným Bohom. Pomáha nám žiť bohumilo, žiť podľa Ježišovho vzoru.

Prosme Svätého Ducha, aby sa v nás prejavil tak, ako o tom píše sv. apoštol Pavol. Ovocie Svätého Ducha sú: „Láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť“ (Gal 5, 22).

Zdieľaj: