Neostať bez Matky Ochrankyne

Do mesiaca október sme vstúpili krásnym sviatkom Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Už sme si pripomenuli, že slávenie sviatku Ochrankyne sa viaže k udalosti z Konštantínopola, kde bol v r. 903 uchránený ľud pred nepriateľskými saracénskymi arabskými vojskami. Vtedy sa množstvo ľudu zhromaždilo v Blachernskom chráme v severnej časti Konštantínopola, kde sa úpenlivo modlili počas nočného bdenia. A Bohorodička vypočula svoj ľud tak, ako nespočetne krát počas jestvovania Cirkvi.

Bohorodička, naša nebeská Matka nás ochraňuje. Tak, ako každá dobrá matka ochraňuje svoje deti. Samozrejme, jej ochrana je nám prejavovaná hlavne z pohľadu blaženej večnosti. Neochraňuje nás výlučne iba v aute, kde je zavesený ruženec, mnohokrát iba ako talizman (samozrejme, prosme o Jej ochranu aj pred jazdou v aute). Presvätá Bohorodička ochraňuje nie len naše telo, ale hlavne našu dušu, ktorá je nesmrteľná.

Obrátenie a život v Kristovi, to je to najdôležitejšie, čo potrebujeme už tu na zemi. V Kristovi život len rastie a napĺňa sa. Je známe zo života sv. Ignáca z Loyoly, že sa po čítaní životopisov svätých obrátil. Kľakol si vtedy pre obraz Panny Márie a ponúkol sa jej ako vojak Ježiša Krista. Potom opustil otcovský hrad a šiel do opátstva Panny Márie na Montserrat. Tri dni sa modlitbou pripravoval na generálnu sv. spoveď. Po nej mal čestnú stráž ako rytier Ježiša Krista a Panny Márie. Na oltár Madony položil opasok a meč a celú noc zotrval v modlitbe pred Nepoškvrnenou Kráľovnou, ktorej sa daroval ako vazal.

Na druhý deň, na sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke prijal sväté prijímanie. Potom daroval svoje vojenské šaty žobrákovi, obliekol si jednoduchý odev, prepásal sa remeňom a bosý odišiel do jaskyne v Manrese do úplnej samoty. Tam sa venoval pokániu a rozjímaniu. Vtedy napísal svoje duchovné cvičenia, ktoré, ako napísal sv. František Saleský, zachránili viac ľudí, ako je písmen v spomenutej knihe.

Bohorodička nás chce ochrániť hlavne pred hriechom. Pravdaže, ak sa chceme pred ním chrániť aj my. Ak chceme byť pod jej ochranným plášťom. Zverme sa teda pod jej ochranu, zverme pod jej ochranu naše manželstvá, rodiny aj deti, aby nás uchránila od všetkého, čo by nás mohlo zbaviť kvalitného života tu na tejto zemi, ale najmä od všetkého toho, čo by nám mohlo uškodiť na ceste do blaženej večnosti.

Zdieľaj: