SVIATOSŤ KRSTU A MYROPOMAZANIA

Sviatosť krstu je jedným z najvážnejších životných krokov, ktoré za krstenca (dieťa) často robia jeho krstní rodičia a následne ho rodičia spoločne
s pomocou krstných rodičov vychovávajú vo viere. Preto je potrebné si lepšie ozrejmiť, čo všetko krst so sebou obnáša a aký má význam, aby sami mohli svoju vieru ďalej odovzdávať  dieťaťu.

Je však obtiažnejšie podstúpiť túto prípravu po narodení dieťaťa, keďže v tom čase pribúda veľa nových povinností. Preto sa odporúča túto predsviatostnú prípravu podstúpiť ešte pred samotným narodením dieťaťa.

Pri výbere krstných rodičov pre svoje deti je potrebné brať na vedomie cirkevný kánon, ktorý udáva následné podmienky pre krstných rodičov:

  1. Krstný rodič musí byť starší ako 16 rokov;
  2. Prijal už sviatosť krstu, myropomazania (birmovania) a Eucharistie;
  3. Patrí do Katolíckej cirkvi;
  4. Žije náležitým kresťanským životom;
  5. Nežije v voľnom vzťahu s inou osobou ani s ňou nebýva.

Človek, ktorý nespĺňa niektorú z podmienok sa nemôže stať krstným rodičom. Je potrebné brať na vedomie, že krstný rodič sľubuje krstné sľuby namiesto krstenca, teda sľubuje pred Cirkvou i Bohom samotným, že urobí všetko, aby z krstenca vyrástol zrelý kresťan, ktorý pozná a miluje Boha i jeho Cirkev. Jeho úlohou je teda odovzdať svojmu krstnému dieťaťu živý vzťah s Bohom a spoločenstvom Cirkvi, ktorý však v prvom rade musí mať on sám. Je teda potrebné vybrať takých krstných rodičov, ktorí budú svojmu krstnému dieťaťu dobrým príkladom vo viere.

Ten, kto prijal krst, spája sa s Ježišom Kristom. Toto začlenenie do Krista privádza k hlbokému pretvoreniu osobného života každého pokrsteného. Človek sa stáva celým človekom tým, že sa úplne oddáva Ježišovi Kristovi. Pripodobnenie sa Kristovi je pripodobnenie sa zomrelému a zmŕtvychvstalému Kristovi. Kristova pečať, ktorá bola pokrsteným vtlačená, nie je iba vonkajším rozpoznávacím znamením alebo nejakým vonkajším znakom povinností, ale je vnútorným uschopnením a výzvou k účasti na uskutočňovaní života a poslania Ježiša Krista.

Krstom sa človek stáva Božím synom či dcérou, čo v sebe zahŕňa zrieknutie sa akejkoľvek moci diabla. Je smrteľným hriechom, ktorý priamo odporuje podstate krstu, vykonávať rôzne magické rituály či používanie amuletov a iných predmetov, „aby sa dieťaťu darilo“. Častým prípadom je uväzovanie červených nitiek alebo podobných náramkov na šťastie!

Myropomazanie je sviatosť, ktorá dopĺňa krst. Je sviatosť, pri ktorej krstenec dostáva dary Svätého Ducha na užšie primknutie sa ku Kristovi a ľahšie zachovanie si posväcujúcej milosti v každej situácii. Spolu s krstom a Eucharistiou, ktorá sa vo východnej cirkvi udeľuje hneď po krste, tvorí jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“. V dobe cirkevných otcov sa myropomazanie označovalo ako korunovanie a zavŕšenie krstu. Otcovia mu pripisovali plnosť Svätého Ducha a  vyniesli tak na povrch osobný aspekt. Súčasne videli v myropomazaní zdokonalenie účasti na úlohách Ježiša Krista. Svätému Duchu Otcovia pripisovali tú úlohu, že odstránil neschopnosť a slabosť kresťanov a dal im rozumnosť a silu, ktorou premáhajú protivenstvá a organizujú Božiu Cirkev.

Príprava na krst obnáša jedno vopred dohodnuté stretnutie, na ktoré je potrebné doniesť rodný list dieťaťa a krstné listy rodičov a krstných rodičov nie staršie ako 3 mesiace. Pre dohodnutie stretnutia a termínu krstu nás kontaktujte telefonicky alebo osobne v čase úradných hodín. Keďže však je krst začlením do Cirkvi, je vhodné dieťa krstiť v miestnej Cirkvi, v ktorej bude vyrastať. Preto v prípade, že nepatríte do našej farnosti, obráťte sa so žiadosťou o krst na správcu farnosti, na území ktorej bývate alebo sa plánujete zdržiavať aspoň 3 mesiace.

Zdieľaj: