Pomôcka na spytovanie svedomia

Každá pomôcka pre spytovanie svedomia je akoby zrkadlo nastavené nášmu vlastnému životu. Snažíme sa zhodnotiť náš uplynulý život alebo jeho časť, zhodnotiť naše skutky, slová a myšlienky, naše celkové správanie. Pri tomto hodnotení nášho života nie je však dôležité, ako sa vidíme my, ale či je náš život taký, aký má a môže byť. Už vo Svätom písme Starého zákona máme napísaný návod na život, ktorý dáva sám Boh. Je to Desať prikázaní z hory Sinaj. Vo Svätom písme Nového zákona v Evanjeliu podľa Matúša čítame: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“… „Ak chceš vojsť do života za- chovávaj prikázania!“ (porov. Mt 19, 16 – 17). Táto pomôcka sa bude pridŕžať hlavne týchto Desiatich Božích prikázaní.

Skôr, ako pristúpiš k porovnávaniu svojho života s návodom na pravý šťastný život, ktorý ti odporúča tvoj nebeský Otec, daj si odpoveď na týchto pár otázok o tvojom vzťahu k samotnej sviatosti pokánia a o uplynulých spovediach.

  1. Môj nebeský Otec mi cez túto sviatosť podáva ruku na zmierenie. Chcem naozaj vstúpiť do priateľstva s Bohom zrieknutím sa všetkého zla? Chcem sa očistiť od všetkých hriechov? Chcem aj ja odpustiť svojim blížnym, podľa slov Ježiša Krista: „A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom“ (Mt 6, 12)? Prijímam túto sviatosť často a pravidelne ako Boží dar na budovanie nebeského kráľovstva v sebe i vo svete alebo len príležitostne, alebo s nevôľou len zriedka, a považujem to za ťarchu?
  2. V predchádzajúcich spovediach som zabudol, alebo úmyselne nepovedal nejaké ťažké hriechy?
  3. Vykonal som skutok kajúcnosti, ktorý mi určil spovedník? Napravil, nahradil, ospravedlnil som sa za spôsobené duchovné i materiálne škody? Usiloval som sa plniť predsavzatia od predchádzajúcich spovedí? Konal som iné skutky pokánia, ako prostriedok k nadobudnutiu duchovnej sily konať dobro?

 

1.     Ja som Pán, tvoj Boh

Prvé z prikázaní obsahuje prikázanie viery, nádeje a lásky k Bohu, povinnosť pravej poklony a zákaz uctievať iných bohov.

Prijímal som v poslušnosti Božie zjavenie? Veril som Svätému písmu a svätej Cirkvi, prostredníctvom ktorej aj dnes Boh vysvetľuje svoje zjavenie a odhaľuje pravdy viery? Počúval som pozorne Božie slovo? Vzdelával som sa v náboženských vedomostiach? Bol som ľahkomyseľný a nerozvážny vo vyjadreniach o svojej viere? Hanbil som sa vyznať svoju vieru prežehnaním sa, kresťanským pozdravom alebo verejným prihlásením sa k svojej cirkvi a obradu? Prestával som dúfať v Božiu pomoc a milosrdenstvo v duchovnom, ako aj v telesnom živote? Veril som, že mi chce Boh odpustiť všetky hriechy, alebo naopak som si myslel, že nepotrebujem Božiu pomoc a milosrdenstvo? Myslel som si, že sa nepotrebujem obrátiť, polepšiť, konať dobro, že ma Boh aj tak spasí? Bol som ľahostajný voči Božej dobrote? Bol som nevďačný voči Božej láske a neodplácal sa láskou za lásku? Bol som vlažný, povrchný a odmietal Boha ako prvého v svojom živote? Dával som prednosť stvoreným veciam pred Stvoriteľom? Upadal som do duchovnej znechutenosti? Nenávidel som Boha, jeho príkazy alebo niečo, čo mi ho pripomínalo?

Modlil som sa často a pravidelne? Bola moja modlitba oslavná, ďakovná, odprosujúca za slabosti a hriechy alebo väčšinou len prosebná? Bol som ochotný zrieknuť sa nejakých časných dobier pre svojho Boha? Zachoval a dodržal som sľuby, ktoré som dal Bohu ako prejavy svojej vďačnosti, oddanosti, alebo ako záväzky za vypočuté prosby? Bránil som iným v prežívaní náboženského života? Vysmieval, ubližoval som iným pre ich náboženské presvedčenie?

Bol som poverčivý? Veril som vešteniu, horoskopom, rôznym magickým úkonom? Pokúšal som Boha tak, že som chcel aby mi dokazoval svoju dobrotu, alebo všemohúcnosť plnením mojich túžob a mojej vôle? Pristúpil som k sviatostiam, zvlášť k Eucharistii s ťažkým hriechom? Zaobchádzal som dôstojne s posvätnými a posvätenými vecami? Správal som sa k Bohu zasväteným osobám a na posvätných miestach úctivo? Myslel som si, že si môžem sväté veci, zvlášť sviatosti, kúpiť, alebo som sa to aj pokúšal urobiť? Staral som sa o náboženský rast svojich detí? Napomínal a poučoval som tých, čo z akéhokoľvek dôvodu zastávali mylné učenie, alebo sa vyhlasovali za ateistov? Správal som sa misijne („Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ Mt 5,16.)?

 

2. Nevezmeš Božie meno nadarmo

Druhé prikázanie obsahuje príkaz mať v úcte Pánovo meno. Osobitne určuje náš spôsob používania slova o svätých veciach.

Používal som Božie meno, meno Božieho Syna Ježiša Krista, Bohorodičky Panny Márie alebo svätých s úctou? Vyjadroval som sa o nich s láskou? Používal som ich zbytočne, v zlozvyku, v hneve, v preklínaní? Volal som Boha za svedka vo falošnom sľube, alebo v krivej prísahe? Vnútorne alebo navonok som sa rúhal Bohu, Cirkvi, svätým alebo posvätným veciam? Odvolával som sa na Boha, aby som niekoho zviedol na zlo a hriech? Dal som svojim deťom dôstojné krstné mená? Usiloval som sa, ak som mohol, aby moji príbuzní a známi dávali svojim deťom dôstojné krstné mená? Konal som úkony prežehnania, poklony, modlitby, kresťanské pozdravy a pod. s úctou, dôstojne a správne?

 

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni

Tretie prikázanie pripomína povinnosť slávenia sviatočných dní. Osobitne určuje spôsob posvätenia a povinnosť odpočinku.

Bol som účastný na liturgických sláveniach v nedele a sviatočné dni, alebo som ich vynechal z lenivosti, ľahostajnosti? Prichádzal som včas na obrady Cirkvi? Bezdôvodne skôr som odchádzal a spôsoboval tak pohoršenie a zlý príklad? Zapájal som sa aktívne do týchto slávení spoločnou modlitbou, spevom, úkonmi prežehnania a poklony, počúva- ním Božieho slova a pod.? Bol som svojím správaním, oblečením pri bohoslužbách na povzbudenie, či pohoršenie spoločenstvu veriacich? Zapájal som sa do duchovných aktivít vo svojej farnosti (spoločné náboženské akcie, púte, aktivita v náboženských spoločenstvách)? Zachoval som dostatočný odpočinok na zotavenie ducha i tela? Správne som využil voľný čas aj na pestovanie rodinného, kultúrneho, spoločenského a náboženského života? Doprial som aj iným odpočinok a to zvlášť vo sviatočné dni? Podporoval som priamo či nepriamo také praktiky, ktoré iným znemožňovali prežiť sviatočné dni v posväcovaní a odpočinku (nedeľné nákupy, spoločensko-kultúrne a športové akcie)? Ak mi spoločenské zaradenie neumožňuje zachovať deň odpočinku a posväcovania, vyhradzujem si iný čas na uspokojenie a naplnenie tejto nevyhnutnej potreby môjho ducha a tela?

 

4. Cti svojho otca a svoju matku

Toto prikázanie ukazuje poriadok lásky. Boh chce, aby sme si po ňom ctili svojich rodičov a všetkých, ktorých Boh pre naše dobro obdaril svojou autoritou. Toto prikázanie predpokladá aj plnenie povinností rodičov voči deťom a predstavených voči podriadeným.

Staral som sa o dobro svojho manželského partnera? Nútil som ho k nerovnoprávnym manželským zmluvám? Zodpovedne som pristupoval vo svojom manželstve k úlohe plodenia detí? Staral som sa o odovzdanie vier y svojim deťom od najútlejšieho veku? Staral som sa o dobrú výchovu svojich detí a o ich dôstojné duchovné i materiálne zabezpečenie (náboženskú formáciu, vzdelanie, stravovanie, oblečenie, bývanie)? Považoval som deti za svoje vlastníctvo? Doprial som im slobodný a harmonický rozvoj a vzrast v ich povolaní?

Dával som dobrý príklad svojim deťom? Rozšíril som svoju službu lásky aj na ľudí vo svojom okolí, ktorí nemajú rodinné zázemie? Učil som takémuto charitatívnemu cíteniu aj svoje deti? Pestoval som dobré rodinné vzťahy aj so širším príbuzenstvom (súrodenecké vzťahy, strýkovia, tety, bratranci, sesternice)? Bol som vďačný rodičom za dar života a výchovy? Počúval som dobré rady a napomenutia svojich rodičov, učiteľ o v, vychovávateľov a predstavených? Správal som sa k rodičom, predstaveným úctivo? Zanedbal som povinnosť starostlivosti o dôstojný život svojich rodičov? Zanedbal som vďačnosť tým, prostredníctvom ktorých mi Boh doprial zrodenie a vzrast vo viere? Modlil som sa za svoje deti, svojich rodičov, cirkevných a občianskych predstavených? Podriadil som sa vrchnosti vo všetkom, čím chce zabezpečiť spoločné dobro, bezpečnosť a pokoj v spoločnosti? Spoluzodpovednosť za spoločenstvo vyžaduje povinnosť platenia daní, uplatňovania volebného práva a obrany vlasti. Zanedbal som niečo s toho slobodne, vedome a z ľahostajnosti?

 

5. Nezabiješ

V tomto prikázaní nám Boh predstavuje ľudský život ako posvätný dar. Pripomína nám povinnosť rešpektovať ho a chrániť od samého začiatku, až po ukončenie pozemskej existencie. Zakazuje život zničiť, uberať mu na kvalite zmrzačovaním a vojenským, rasistickým, teroristickým a iným násilím.

Prejavoval som vďačnosť Bohu za dar života a staral sa správne ho užívať? Zachoval som potrebnú starostlivosť o telo a zdravie, tak duchovné ako aj telesné? Odkladal som sviatostné zmierenie v stave smrteľného hriechu a tak som riskoval stratu blaženej večnosti? Odkladal som návštevu lekára pri prejavení sa zdravotných ťažkostí? Dodržal som potrebnú hygienu, spánok, odpočinok, pravidelnú výživu, predpísanú liečbu a potrebnú rehabilitáciu? Chránil som svoj život, alebo som ho poškodzoval a ohrozoval fajčením, nemiernym jede- ním, pitím a užívaním omamných látok a drog? Ohrozoval som svoj život aj životy iných nedodržiavaním dopravných predpisov a zanedbanou starostlivosťou o technický stav svojho dopravného prostriedku? Pohŕdal som darom života tak, že som uvažoval o úmyselnom sebazmrzačení alebo o ukončení svojho života násilným spôsobom, o samovražde? Zmrzačil som svoje telo a pohŕdal darom života tak, že som nechal vykonať na sebe sterilizáciu alebo nepotrebnú amputáciu? Preháňal som kult svojho tela zbožňovaním svojej telesnej dokonalosti a športových úspechov? Povýšil som svoje telo nad službu lásky k blížnemu?

Prechovával som v srdci hnev, nenávisť, závisť alebo iné zlé pohnútky voči blížnemu, alebo nechcel som odpustiť a tak som duchovne niekoho trápil? Uberal som na kvalite života svojich blížnych svojou nedbanlivosťou, lenivosťou, ľahostajnosťou, nevšímavosťou alebo zanedbávaním dobra? Pohrdol som počatým životom a dal som vykonať, alebo som nahovoril, alebo vykonal, alebo spolupracoval na potrate? Používal som, alebo nútil používať, alebo doporučoval také prostriedky antikoncepcie, ktoré priamo zabíjajú počatý život? Ovládol som svoj hnev alebo som sa pobil? V hneve, z vypočítavosti, úmyselne, či z nedbanlivosti som ublížil na zdraví inej osobe, alebo spôsobil smrť? Navádzal som na fajčenie, pitie alkoholu alebo užívanie iných omamných látok, drog iné osoby, zvlášť mladistvých či deti? Podporoval som, či súhlasil s myšlienkami ponúkajúcimi eutanáziu (súhlas s úmyselným usmrtením, ukončením života starých, chorých, telesne alebo mentálne postihnutých ľudí)? Podporoval som, či súhlasil s myšlienkami rasizmu, terorizmu, vojny alebo iného násilia? Konal som takéto skutky ubližovania iným?

 

6. Nezosmilníš

Týmto prikázaním nám Boh predstavuje svoj zámer s darom telesnosti, pohlavnosti človeka. Tým, že stvoril ľudskú prirodzenosť muža a ženy na svoj obraz, vložil do nej povolanie k láske a spoločenstvu.

Ďakoval som Bohu za dar telesnosti? Prijal som svoju pohlavnosť ako Boží dar a zámer, alebo som vnútorne nesúhlasil, navonok prejavoval nespokojnosť s tým, že som sa narodil ako muž, ako žena? Ubližoval, znižoval som dôstojnosť opačného pohlavia? Usiloval som sa zachovať svoju mravnú čistotu sebaovládaním v reči, v obliekaní, v správaní sa? Zotrvával som dobrovoľne v pokušeniach proti čistote, v nemravných myšlienkach, v dvojzmyselných rečiach, v pozeraní na nemravné obrazy alebo filmy a pod.? Usiloval som sa pestovať čnosť čistoty v rozvíjaní priateľstva s Bohom modlitbou a sviatostným životom? Boli moje priateľstvá s blížnymi úprimné a mravne čisté? Mal som nezriadené túžby po pohlavnej rozkoši? Previňoval som sa sebaukájaním? Spáchal som hriech nečistoty s inou osobou (rovnakého alebo opačného pohlavia)? Vyhľadával som nemravné filmy, časopisy, internetové stránky alebo iné zdroje sexuálneho dráždenia urážajúce čistotu? Sám som neprirodzene vystavoval svoje telo pre takéto ciele? Znížil som svoje telo na predmet pohlavnej rozkoše pre iných, alebo sám som vyhľadával také osoby? Spáchal som sexuálne násilie na inej osobe?

Posvätil som svoje manželstvo sviatosťou? Pokúšal som sa o manželstvo na skúšku? Prijal som s radosťou úlohu manželstva: vzájomné odovzdávanie sa v láske a darovanie nového života? Prežívam sexuálny život v svojom manželstve, v čistom manželskom súkromí spôsobom skutočne ľudským? Nútil som manželského partnera k neprirodzeným praktikám? Zachoval som manželskú vernosť v myšlienkach, slovách i skutkoch? Bránil som počatiu neprirodzeným spôsobom? Navádzal som na takéto konanie? Bol som ochotný prijať dieťa ako Boží dar? Nárokoval som si na dieťa neprirodzeným umelým oplodnením? Zviedol som k hriechu nečistoty niekoho z blízkeho príbuzenstva?

 

7. Nepokradneš

Siedme Božie prikázanie nás oprávňuje čestne nadobúdať súkromný majetok, napomína rozumne ho užívať a zakazuje ponechať si majetok blížneho a akýmkoľvek spôsobom zapríčiniť blížnemu škodu.

Správal som sa k stvoreným veciam ako zodpovedný správca? Staral som sa o ochranu prírody? Nadobudol som svoj majetok čestným spôsobom? Márnil som svoj majetok na zbytočné veci? Usiloval som sa vykonávať svoje povolanie svedomito? Zákonným spôsobom som usiloval o spravodlivú mzdu? Bol som ochotný zo svojho nadbytku podporiť blížnych odkázaných na sociálnu pomoc? Konal som aj iné skutky telesného milosrdenstva? Bol som ochotný a usiloval som sa nájdené veci vrátiť? Neoprávnene som si prisvojil cudzie vlastníctvo? Vedome som poškodil majetok blížneho? Zachovával som dôsledne čestné a spravodlivé zmluvy? Uzavrel som zmluvy poškodzujúce blížneho? Podľahol som pokušeniu stávok a hazardných hier? Bol som ochotný spôsobenú škodu nahradiť? Vrátil som ukradnutý majetok? Zachoval som štátne, sociálne a daňové zákony? Podporoval som cirkevné ustanovizne? Prispieval som na dobročinné ciele?

 

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu

Toto prikázanie povoláva človeka k životu v pravde. Zakazuje prekrúcať pravdu vo vzťahoch k druhým.

Bol som úprimný, priamy a pravdovravný? Zastával som pravdu v náboženskom i spoločenskom živote? Bol som ochotný za pravdu aj trpieť? Zastával som vedome a verejne nepravdivé tvrdenia? Usiloval som sa o zachovanie svojho dobrého mena i dobrého mena blížneho? Posudzoval som skutky svojho blížneho? Ohováral som, čiže odhaľoval som chyby a previnenia blížneho osobám, ktoré o nich nevedeli? Osočoval som , čiže som klamnými tvrdeniami poškodzoval dobré meno druhých? Utvrdzoval som blížneho v jeho chybnom alebo skazenom správaní lichôtkami, pochlebovaním alebo povoľnosťou? Previnil som sa proti pravde zveličovaním alebo vychvaľovaním? Znižoval som skutky iných iróniou? Priamo som sa previnil proti pravde lžou? Bol som ochotný odvolať osočovanie a klamstvo? Snažil som sa napraviť dobré meno blížneho tým, že som o ňom hovoril pravdivé pozitívne veci? Prezradil som zverené alebo vypočuté tajomstvo (tu patrí aj spovedné tajomstvo)? Usiloval som sa podľa svojich možností rozširovať kresťanské hodnoty pravdy, dobra a krásy v spoločnosti?

 

9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho

Toto prikázanie odhaľuje pravdu o nezriadenej žiadostivosti po cudzej osobe podľa slov Ježiša Krista: „Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci“ (Mt 5,28).

Usiloval som sa zachovať si čistotu srdca podľa Evanjelia a to zvlášť čistým pohľadom? Snažil som sa pestovať čestné a čisté zmýšľanie o druhých? Snažil som sa o sebaovládanie a sebakontrolu? Usiloval som sa v tejto oblasti posilňovať modlitbou a sviatosťami? Narušoval som intimitu iných osôb? Snažil som sa o skromnosť a cudnosť v správaní a obliekaní? Vyhýbal som sa nezdravej zvedavosti? Bol som diskrétny? Usiloval som o očistenie spoločenského ovzdušia? Bol som svojím životom dobrým príkladom zvlášť mladej generácii?

 

10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho

Toto prikázanie rozvíja a dopĺňa deviate Božie prikázanie, ktoré sa vzťahuje na telesnú žiadostivosť. Poukazuje na falošnú túžbu po cudzom majetku.

Miernil som túžby svojho srdca po príjemných a pekných veciach, ktoré som nevyhnutne nepotreboval? Zápasil som s pokušením závisti a chamtivosti? Bol som smutný nad hmotným dobrom blížneho? Dôveroval som v svojich pozemských potrebách Bohu? Napĺňal a uzdravoval som túžby svojho ducha hľadaním najvyššieho Dobra? Snažil som sa správne usmerňovať svoje náklonnosti, aby mi používanie pozemských vecí neprekážalo v úsilí o dokonalú lásku? Používal som stvorené veci ako prostriedky na dosiahnutie posledného cieľa, ktorým je videnie Boha?

 

Vzťah k prírode a životnému prostrediu

Pochyboval som vo viere, že Boh je stvoriteľom všetkého stvorenstva a že nám všetko dal ako dar svojej lásky? Správal som sa zodpovedne k prírode ako k Božiemu dar u? Vychovával som svoje deti k láske k Bohu a blížnemu aj prostredníctvom krásy a dobra prírody? Dával som im v tom osobný príklad? Učil som ich obdivovať a chrániť prírodu? Podlieham konzumnému životnému štýlu, pri ktorom okrem iného narastá v životnom prostredí i množstvo škodlivého odpadu? Vkladal som väčšiu nádej do istoty z materiálneho zabezpečenia, ako do Božej pomoci a ochrany? Ohrozoval som svoje a cudzie zdravie ľahkomyseľným znečisťovaním ovzdušia, vody a pôdy životu nebezpečnými škodlivinami? Spaľoval som vo voľnej prírode pneumatiky a plastové odpady, ktoré veľmi znečisťujú ovzdušie a poškodzujú zdravie? Využíval som organizovanú likvidáciu odpadov, alebo som znehodnocoval kvalitu prírodného a životného prostredia ľahkomyseľným odhadzovaním pevných a vylievaním tekutých odpadov rôzneho druhu do vody alebo pôdy? Ničil a poškodzoval som žijúce živočíšstvo a rastlinstvo v jeho prirodzenom prostredí a netrápil som zvieratá? Poškodzoval a znečisťoval som parky a inú verejnú zeleň: stromy, kry, kvety a trávniky v mestách alebo obciach? Ničil som verejné zariadenia, ktoré slúžia pre dobro všetkých? Bral som vážne zákony a iné predpisy, ktorými sa zabezpečuje kvalitné životné prostredie v prírode, obytných a pracovných priestoroch? Vypaľoval som suché trávy vo voľnej prírode, pričom hynie množstvo drobného živočíšstva? Zapájal som sa ochotne do činnosti pri ochrane a tvorbe zdravého životného prostredia vo svojom meste alebo obci? Ďakoval som Bohu vo svojich modlitbách aj za dar y peknej a čistej prírody, ktorú ešte máme? Modlil som sa za ľudí, ktorí venujú svoj čas, sily a prostriedky na starostlivosť o životné prostredie, ako aj za ľudí, ktorí sa k prírode správajú vandalsky, cynicky a koristnícky? Mal som rovnaký záujem o poriadok a čistotu vo vlastných aj na verejných priestoroch? Upozorňoval som ľudí poškodzujúcich prírodu a životné prostredie o škodlivosti takéhoto konania, ktoré ohrozuje ich samých a narúša Stvoriteľov plán? Zakladal som oheň na nedovolených miestach? Míňal som veľa peňazí podliehajúc zberateľskej a chovateľskej vášni, ktoré som mohol použiť na zmiernenie ľudskej núdze? Usiloval som sa minimalizovať škodlivý vplyv na životné prostredie pri technickej a dopravnej činnosti? Správal som sa v rekreačných a chránených územiach podľa stanovených zásad a poriadku? Lovil som ryby a poľovnú zver bez povolenia? Volil som také technológie vo výrobe, ktoré minimalizovali negatívny vplyv na životné prostredie?

 

SPYTOVANIE SVEDOMIA PRE DETI

Vhodné pre deti do 12 rokov.

Kedy som sa spovedal naposledy? Zamlčal som úmyselne nejaký ťažký hriech? Zabudol som povedať niektorý ťažký hriech? Ako som spĺňal predsavzatia? Vykonal som udelený skutok kajúcnosti?

1. prikázanie: Život podľa viery v Boha
Hanbil som sa za vieru? Modlil som sa ráno i večer? Modlil som sa azda nerád a nedbalo? Snažil som sa zapamätať si niečo z kázní? Učil som sa pravidelne náboženstvo? Bol som poverčivý? Veril som v horoskopy alebo veštenie? Ďakoval som v modlitbe Bohu za krásu prírody, ktorú stvoril?

2. prikázanie: Úcta k Bohu
Vyslovoval som Božie meno a mená svätých v hneve alebo nadarmo? Hovoril som posmešne alebo neúctivo o Bohu a o svätých veciach? Hneval som sa a nadával na Boha?

3. prikázanie: Láska k Pánu Ježišovi a k jeho Cirkvi
Vynechal som dobrovoľne božskú liturgiu v nedeľu a v prikázaný sviatok? (Koľkokrát?) Prichádzal som na svätú liturgiu včas? Bol som pri nej nepozorný? Vyrušoval som iných? Odkladal som si školské a domáce povinnosti až na nedeľu?

4. prikázanie: Rodičia
Poslúchal som rodičov? Pomáhal som im? Zarmucoval som ich? Modlil som sa za nich? Bol som vzdorovitý? Bol som úctivý a pozorný voči starým ľuďom? Pozdravil som ich? Bol som znášanlivý a spravodlivý voči súrodencom? Počúval som učiteľov a predstavených?

5. prikázanie: Láska k sebe a k blížnemu
Staral som sa o svoje zdravie? Dodržal som osobnú hygienu? Doprial som si dostatočný spánok? Pohŕdal som pripraveným jedlom? Škodil som si na zdraví fajčením, alkoholom, drogami alebo inak? Bol som maškrtný? Zachovával som dobrovoľný pôst? Cvičil som sa v sebaovládaní? Bol som sebecký, zlostný, závistlivý? Bol som pyšný? Nadával som iným? Bil som iných? Hneval som sa na niekoho? Odpustil som blížnemu? Navádzal som niekoho na zlé? Dával som zlý príklad? Dbal som na dopravné a bezpečnostné predpisy? Oddal som sa špor tu na úkor svojich povinností? Správal som sa v prírode slušne? Zahadzoval som odpadky? Trápil som zvieratá a ubližoval som im? Navádzal som niekoho na takéto konanie? Zanedbával som starostlivosť o rastliny alebo zvieratá, ktoré mi boli zverené? Pomáhal som pri skrášľovaní prostredia, v ktorom bývam a žijem?

6. prikázanie: Čistota
Myslel som alebo hovoril som necudne? Počúval som nemravné reči? Pozeral som sa na veci, ktoré zvádzali na nečistotu? Čítal a prezeral som si nemravné knihy a časopisy? Pozeral som nemravné filmy? Robil som necudné skutky? Navádzal som niekoho na podobné konanie?

7. prikázanie: Spravodlivosť
Zaobchádzal som šetrne so svojimi vecami? Poškodil som cudzí alebo verejný majetok? Lámal som kríky a stromy? Ničil som huby a kvety? Kradol som? Vrátil som alebo nahradil som ukradnutú vec? Ponechal som si nájdené veci? Bol som lakomý? Utrácal som peniaze na zbytočnosti? Plnil som si dobre povinnosti? Učil som sa svedomito? Bol som lenivý? Bol som neporiadny vo svojich veciach?

8. prikázanie: Pravdivosť a čestnosť
Klamal som zo strachu pred trestom? Vyvyšoval som sa nad iných? Vymýšľal som chyby na iných? Pretvaroval som sa? Vyzradil som zverené tajomstvo? Dodržal som, čo som sľúbil?

9. a 10. prikázanie: Falošné túžby
Závidel som niekomu priateľstvo? Odhováral som kamarátov od priateľstva s inými? Závidel som druhému úspech, vedomosti alebo jeho veci? Túžil som po veciach, ktoré som nepotreboval? Bezdôvodne som prejavoval nespokojnosť so svojimi vecami? Chcel som mať stále novšie a modernejšie veci, hoci som ich nepotreboval?

Zdieľaj: