SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH

„Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.“  (Jak 5, 14- 15)

Sviatosť pomazania chorých má za cieľ udeliť osobitnú milosť kresťanovi, ktorý prežíva ťažkosti spojené so stavom ťažkej choroby alebo staroby. Vhodný čas na prijatie svätého pomazania isto nastáva vtedy, keď sa veriaci začína ocitať v nebezpečenstve smrti pre chorobu alebo starobu. Kresťan môže toto pomazanie prijať zakaždým, keď upadne do ťažkej choroby, a tak isto aj vtedy, keď ho už prijal, ale choroba sa mu zhorší. Pomazanie chorých je dobré prijať i v prípade odchodu do nemocnice. Pomazanie chorých sa neudeľuje tým, ktorí tvrdošijne odmietajú Boha v svojom živote či zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu.

Osobitná milosť sviatosti pomazania chorých má tieto účinky:

  • spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a pre dobro celej Cirkvi;
  • posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby;
  • odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia;
  • navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse;
  • prípravu na prechod do večného života.

Sviatosť pomazania chorých môžu vysluhovať iba biskupi a kňazi. Na jej udelenie používajú posvätený olej, ktorým pomažú chorého na čele, nose, lícach, perách, hrudi, rukách a nohách. Toto pomazanie sprevádza liturgická modlitba vysluhujúceho kňaza, ktorou vyprosuje osobitnú milosť tejto sviatosti.

Prosíme, aby ste kňaza zavolali k chorému čím skôr, nie až vtedy, keď je v bezvedomí alebo mŕtvy. V prípade, že chorý je v nemocnici, požiadajte zdravotnícky personál, aby informoval duchovného správcu nemocníc v meste o potrebe udeliť sviatosť. V prípade, že chorý je doma, zavolajte na najbližší farský úrad príslušnej mestskej časti.

Zdieľaj: