SVIATOSŤ MANŽELSTVA

Mnohí venujú veľkú pozornosť príprave na svoj svadobný deň. Pozvánky, šaty, kvety, torty, sála, jedlá, hudba… A každý chce, aby všetko bolo dokonalé, aby tento deň patril len neveste a ženíchovi. Ale zabúda sa na tie ďalšie dni. Veď manželstvo je viac ako svadobný deň. Je celoživotnou udalosťou, spoločným prežívaním každého dňa – slnečného i zamračeného.

Sviatosť manželstva je znakom spojenia Ježiša Krista a Cirkvi. Dáva manželom milosť milovať sa láskou, akou Ježiš Kristus miloval svoju Cirkev. Takto milosť sviatosti manželstva zdokonaľuje ľudskú lásku manželov, posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje ich na ceste do večného života (porov. KKC 1661). Tajomstvo a podstata sviatosti manželstva teda spočíva v tom, že sám Boh, ktorý je láska, sa chce darovať človeku aj cez skúsenosť a krásu ľudskej lásky.

Manželstvo vzniká ako zväzok na základe slobodného súhlasu obidvoch strán. Tento dobrovoľný akt vôle je pre uzatvorenie manželstva absolútne posledný a nevyhnutný (porov. KKC 1638). Manželstvo teda vzniká z vôle Božej i ľudskej. Od Boha pochádza jeho ustanovenie, cieľ i práva a od ľudí vzájomné dávanie sa jeden druhému. Manželské zjednotenie, ktoré sa realizuje na rovine tiel, charakterov i sŕdc, úmyslov i vôle, je umocnené cez dar nového zjednotenia lásky, ktorú kresťanským manželom dáva Svätý Duch počas vyslúženia sviatosti manželstva a tiež počas jeho trvania.

Preto Katolícka Cirkev, hľadajúc v prvom rade šťastie budúcich manželov, žiada vykonať si pred sobášom prípravu na manželstvo, ktoré v našej farnosti môže mať jednu z dvoch foriem:
1. Príprava vo forme 5 stretnutí na Škole snúbencov, ktorá sa organizuje niekoľkokrát do roka v Pastoračnom centre našej farnosti, a následných individuálnych stretnutí s kňazom vo farnosti.
2. Príprava vo forme víkendového kurzu napr. na Sigorde v Centre pre rodinu alebo na iných miestach na Slovensku.
Bez ohľadu na výber prípravy je nutné jedno stretnutie v dostatočnom predstihu pred termínom sobáša na vypísanie cirkevnej zápisnice (je potrebné priniesť aktuálne krstné listy snúbencov). Pred sobášom je potrebné ešte jedno stretnutie ohľadne prípravy na liturgický obrad sviatosti manželstva.
V prípade zvažovania uzavretia manželstva Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali čo najskôr (aspoň 3 mesiace vopred) pre rezerváciu termínu a dohodnutie formy prípravy.

Aby sobáš v chráme mal účinky pred štátom, je potrebné vypísať a potvrdiť formulár „Žiadosť o uzavretí manželstva,“ ktorý si vyzdvihnete vo Farskej kancelárii alebo priamo na  Matričnom úrade.

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Staré Mesto
Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice-Staré Mesto
č. dverí: 34/ príz.
tel. č.: 055-6827173
e-mail: monika.otiepkova @ kosice-city.sk
Úradné hodiny : pondelok a streda: 7:30-12:00, 13:00 – 15:00; utorok: 7:30-12:00; piatok: 8:00-12:00

Zdieľaj: